(+92) 21 32570077

eFatawa

Welcome to Fatawa Binoria

Fatwa Binoria

مباشرت کے ممنوع اوقات کونسے ہیں ؟22138

معاشرت زندگی